Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Stomatoloogia Pluss Koolituskeskus konfidentsiaalsuspoliitika

Käesolevat konfidentsiaalsuspoliitikat (edaspidi – Poliitika) kohaldatakse siis, kui Te kasutate, olete kasutanud või avaldanud soovi kasutada Stomatoloogia Pluss Koolituskeskus (edaspidi – koolituskeskus) poolt osutatavaid teenuseid või olete mingil muul viisil koolituskeskuse haridusteenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse Poliitikat õpilaste ja nende esindajate suhtele, mis on tekkinud enne Poliitika jõustumist.

Isikuandmete kogumine

Stomatoloogia Pluss Koolituskeskus kogub isikuandmeid sisaldavat teavet isikute kohta, kellele osutab haridusteenuseid hambaravi valdkonnas ja nimelt teavet õppivate isikute kellega koolituskeskus sõlmib õppelepingud, samuti hambaravi assistendi tunnistuste saamiseks.

Kogutavatest isikuandmeteks loeb koolituskeskus õpilase haridusteenuse osutamise lepingu kohaselt kohustatud isiku isikuandmeid: nimi, isikukood, sünniaeg, kontaktandmed (aadress, telefoninumber ja e-posti aadress), isikut tõendava dokumendi number ja kehtivuse aeg.

Nõusolek

Te annate nõusoleku kasutada Teie isiklikke isikuandmeid, mida kogutakse järgmistel eesmärkidel:

– õiguslike suhete korrektseks dokumenteerimiseks õppeprotsessi või projekti raames;

– andmete õigsuse ja aktuaalsuse kinnitamine kontrollimise teel ja nende täiendamine või muutmine;

– teabe esitamiseks Eesti Vabariigi riigiasutustele kehtiva seadusandlusega ette nähtud korras;

– teabe esitamiseks rahvusvahelistele eksamikeskustele ja välismaistele õppeasutustele;

– lepingust tulenevate kohustuste täitmise mahu kindlaksmääramiseks või tagasisuunaliste nõudmiste esitamiseks eesmärgiga tagada haridusteenuste osutamise lepingu täitmise läbipaistvus.

Tegutsedes haridusteenust pakkuva lepingujärgse kohustatud isikuna õppeprotsessi või projekti elluviimise raames annate Teie oma nõusoleku oma isikuandmete (nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg, kontakttelefon ja e-posti aadress) töötlemiseks.

See nõusolek antakse Koolile isikuandmetega seotud toiminguteks, mis on vajalikud ülal loetletud eesmärkide saavutamiseks, kaasa arvatud isikuandmete (piiranguteta) kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine), kasutamine, hävitamine, kustutamine ja blokeerimine.

Ülal loetletud isikuandmetega seotud toiminguid on lubatud teha nii käsitsi kui automatiseeritult.

Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta välja arvatud juhtudel, kui seadus lubab isikuandmeid töödelda ilma sellekohase nõusolekuta, eelkõige juhtudel, kui see on vajalik:

– sõlmitud lepingu ja selle mahu täitmise juriidilise kohustuse määramiseks;

– vastunõude esitamiseks.

Antud nõusolek kehtib isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamise või teatud haridusteenuse osutamise lepingu tingimustega määratud teabe säilitamise tähtaja möödumiseni. Teabe säilitamise maksimaalne aeg on 12 aastat. Te võite antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates Koolile sellekohase kirjaliku teate.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varem antud nõusoleku alusel töödeldud andmeid, kui andmed on töödeldud õiguspäraselt.

Turvalisus

Isikuandmete töötlemisel ja andmete kaitsel toetume isikuandmete kaitse seaduse kliendiandmete kaitset puudutavatele sätetele, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (General Data Protection Regulation) ja teistele vastavatele õigusaktidele.

Kogutud isikuandmete kaitseks kehtestasime õigusaktides nõutavad turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamise reeglid ja võtsime kasutusele vastavad turvameetmed. Teie isikuandmetele ligipääs on kaitstud väärkasutuse, ebaseadusliku töötlemise või avaldamise, kaotsimineku, muutmise või hävitamise eest. Isikuandmete töötlemisel lähtume minimaalsuse printsiibist, eemaldame ebaõiged andmed või parandame viivitamatult ilmnenud vead, kui teave andmete ebaõigsusest meieni on jõudnud.

Vastavalt töölepingu seadusele ja sõlmitud töölepingutele on meie töötajad kohustatud hoidma isikuandmeid saladuses tähtajatult. Anname oma töötajale juurdepääsu klientide isikuandmetele ainult juhul, kui see on töötajale vajalik töökohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemine eesmärkidel, mis ei ole seotud töökohustustega, on keelatud.

Salvestame ja säilitame meile kirjalikult ja koolituskeskuse Stomatoloogia Pluss sidevahendite (telefon, e-post, koduleht) kaudu edastatud teavet.

Talletatud informatsiooni kasutame haridusteenuse pakkumise lepingu täitmiseks või selle lepingu täitmise kindlustamiseks, rahvusvahelistele eksamikomisjonidele esitamiseks eesmärgiga vormistada tunnistusi, õigusalaste nõuete tõestamiseks, realiseerimiseks ja kaitseks tuginedes meie vahel sõlmitud lepingule, ilmnenud tahteavalduste tõestamiseks ning lisateenuste osutamiseks, statistiliseks analüüsiks eesmärgiga täiustada oma teenust, arendada õpilaste kogemusi, välja töötada ja edastada informatiivseid ettepanekuid edaspidiste haridusteenuste pakkumiseks koolituskeskuses Stomatoloogia Pluss.

Suhted GoogleFacebook и VKontakte web-ressurssidega.

Me kasutame statistiliste andmete kogumisel ka Facebook, Google Analytics ja Google AdWords’i web-ressursi kanaleid. Sel teel saadud andmed kannavad informatiivset iseloomu ega ole identifitseeritavad EU füüsilise isiku andmekaitse reglemendi tähenduses klassifitseeritavad personaalsete andmetena ega nende vaba liikumisena (General Data Protection Regulation).

Andmed, mis on saadud fotografeerimise, audio-ja videosalvestuse teel

Vastavalt haridusteenuse pakkumise lepingule on meil õigus kasutada fotodel ja salvestustel esinevaid füüsiliste isikute, koolituskeskuse territooriumil jäädvustatud külastajate, koolituskeskuse korraldatud pidulikel üritustel ning õppeprotsessis või keeleprojektides osalevate õpilaste mitteidentifitseeritud andmeid, kui see toimub Kooli tegevuse tutvustamise ja reklaamimise eesmärgil, sealhulgas avaldada neid ka koolisisestes publikatsioonides.

Isikuandmete edastamine 

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest. Seaduse alusel edastame isikuandmeid:

– järelevalveasutustele, sertifitseerimisasutustele, maksuametile;

– uurimisasutuste, kohtu ja kohtutäituri nõudel;

– maksuvõlgnevuse korral võlgade sissenõudjatele, kohtuorganitele;

– pankrotihalduritele.

Ülejäänud juhtudel edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui meil on selleks selle isiku, kelle andmed edastame või alaealise, kelle andmed edastame, seadusliku esindaja kirjalikult reprodutseeritavas vormis nõusolek.

Teabe edastamine

Lepingu sõlmimisel annab isik koolituskeskusele nõusoleku isikuandmete kasutamiseks edaspidiste haridusteenuste pakkumiseks ja nende teenuste kohta teabe edastamiseks. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke vastav teade aadressil info@spkoolitus.ee

Isikuandmete töötlemise geograafiline piirkond

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (EL ja EMP) piires.

Andmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid kuni töötlemise eesmärkide saavutamise või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseni, arvestades seejuures haridusteenuste osutamise lepingust tuleneva nõudmise aegumistähtaega. Säilitamise tähtaja möödudes kustutame elektroonilised andmed, muud dokumendid aga hävitame.

Teie õigused

Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega koolituskeskuses või esitada vastav taotlus kõigis Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes koolituskeskuse Stomatoloogia Pluss  aadressil info@spkoolitus.ee. Kui Teile tundub, et Teie isikuandmeid ei töödelda vastavalt lepinguga ette nähtud korrale, koolituskeskuse konfidentsiaalsuspoliitikale ja/või õigusaktidele, on Teil õigus nõuda koolituskeskusest teie isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist.

Kui Te arvate, et Teie isikuandmete töötlemise nõudeid on rikutud, on Teil õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega koolituskeskuse poole (info@spkoolitus.ee).

Poliitika muudatus

Koolituskeskusel on õigus Poliitikat igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega, teavitades Teid muudatustest Stomatoloogia Pluss koolituskeskuse kodulehe kaudu, posti teel, e-posti või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist.

Koolituskeskus Stomatoloogia Pluss, 2021